Helhedsplanen

Helhedsplanen for København Syd By er udarbejdet af Holscher Nordberg og ADEPT med LYTT, Artelia og Realise Danmark. Forslaget til helhedsplanen blev i august 2023 udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen, hvor også to andre teams deltog.

Vindende team:

Holscher Nordberg og ADEPT med LYTT, ARTELIA og Realise Danmark. Se det vindende forslag til helhedsplanen her.

Øvrige teams:

C.F. Møller Architects med 1:1 Landskab, arki_lab, Atkins og Colliers. Se deres forslag her.
Cobe med Arup, Urban Creators, 103, Absalon & Co, Metropolitan Metaculture og Urgent.Agency. Se deres forslag her.

 

Vurderingsudvalg:

Metroselskabet I/S, Transportministeriet, Københavns Kommune samt fagdommere.

En indbydende bydel

Den nye helhedsplan sætter retningen for, hvordan København Syd By skal tage sig ud i fremtiden. Forslaget omdanner området fra en isoleret trafikmaskine til en indbydende og sammenhængende ny bydel med arbejds­pladser, boliger og butikker.

Helhedsplanen indeholder fem strategiske udviklingsprincipper, som skal sikre byudvikling med gode sammenhænge til den omkringliggende by, prioritering af fodgængere og cyklister samt attraktive byrum, tryghed og bynatur.

Vinderforslaget skal nu viderebearbejdes til en endelig plan indtil marts 2024. Du kan give dit input til helhedsplanen på den digitale opslagstavle.

Hovedelementer i vinderforslaget

En spændende, varieret og kompakt bebyggelse med trygge byrum døgnet rundt

Høj prioritering af cyklister og fodgængere, da en bærende idé i forslaget er at gøre cykelforbindelsen gennem området til rygraden i den nye bydel

En enkel og fleksibel bebyggelsesplan med tre veldefinerede byggefelter, der er arkitektonisk sammenhængende på tværs af tre bebyggelsesstørrelser.

Bebyggelsestørrelse i ”lille skala” i form af mindre fritstående pavilloner og stueetager med udadvendte funktioner og plads til liv og aktivitet supplerer de tre byggefelter og bidrager til variation i bydelen

Stort fokus på trygge byrum i høj kvalitet med byliv både for lokale beboere og rejsende

Få parkeringspladser til biler

Cyklister føres via en bro over stationens omstigningsområde og skaber en unik oplevelse for både cyklister og rejsende.

Cykelforbindelsen som bydelens rygrad

Et af de bærende elementer i helhedsplanen er en cykelforbindelse, der bliver til “rygraden” i den nye bydel. 

Cykelforbindelsen føres igennem stationsbygningen og via en bro over det fælles omstigningsområde. Det skaber en unik oplevelse for cyklister og rejsende. Samtidig holder det byrummet foran stationens hovedtrappe fri for cyklister og på den måde skabes optimale forhold for gående og rejsende der skal ned til stationen. 

Helhedsplanen har en klar prioritering af fodgængere og cyklister og et stort fokus på god cykelparkering.

Aktive stueetager og tryg bydel hele døgnet

Forslaget til helhedsplanen lægger stor vægt på at skabe et trygt og levende byområde ved hjælp af forskellige tiltag.

Først og fremmest skal blandingen af boliger og virksomheder bidrage til, at der er mennesker på alle tider af døgnet.

Aktive stueetager med butikker, café, fælleslokaler og lignende funktioner skal desuden bidrage til bylivet og ”øjne på gaden” der kan øge trygheden.

Hvor byrummet længst mod øst, stationspladsen, vil have fokus på transit og ophold, vil de øvrige byrum og mindre udearealer nær bygningerne fungere som lokale pladser med fælles udendørs opholdsarealer, plads til leg og aktivitet.

Arkitektur i tre størrelser

Helhedsplanen foreslår tre forskellige bebyggelsesstørrelser fordelt på projektområdet.

Først er der det, man kan kalde ”Københavnerskalaen” i byggefelt 1 og 2, som er en bygningsstørrelse, man kender fra Valbys nuværende bybillede og industrihistorie. 

Så er der et nyt tårn i byggefelt 3, der bliver et markant vartegn og pejlemærke, som kan ses fra mange steder i byen. Tårnet repræsenterer en større “regional skala” og markerer København Syd som en vigtig del af det regionale landkort.

Endelig er der det øvrige område længst mod Gammel Køge Landevej med bebyggelse i ”lille skala”, som eksempelvis fritstående pavilloner og andet småt byggeri. Ideen om den “lille skala” kan spredes ud på hele området til gavn for aktivitet og byliv i området.

Arkitekturen i byggefelt 1-3 er inspireret af arkitekturarven fra Valbys industrihistorie. Buerne i stationsbygningens stueetage leder tankerne hen på de gamle ikoniske stationsbyggerier – i en nutidig fortolkning.

Eksempler på hvordan den “lille skala” kan komme til udtryk; fritstående pavilloner og småt byggeri, som kan bidrage til at skabe liv i byen.

Hovedpointer fra borgerinddragelsen før arkitektkonkurrencen
  • Arkitekturen skal tale sammen med områdets industribygninger og kulturhistorie.
  • Der skal være masser af cykelparkering
  • Det skal være rart at være i byrummene i forhold til sol og vind.
  • Der skal være plads til bynatur og uderum til bevægelse og leg.
  • Det skal være trygt med butikker og og cafeer og masser af gade- og facadebelysning.

Tidslinje

Vision og tidlig inddragelse
September - december 2022

Forud for arkitektkonkurrencen har naboer, borgerne i bydelen samt Valby og Kgs. Enghave Lokaludvalg været inviteret til dialog om projektet. Der har været afholdt dialogmøder, gennemført en høring og indsamlet inputs via en digital platform med det formål at indsamle viden fra lokale og rejsende, som kender til hverdagslivet i området samt pege på ambitioner for den fremtidige udvikling af København Syd.

Visionen for projektet har sammen med input fra bydelens borgere og interessenter samt en række tekniske forudsætninger dannet grundlaget for arkitektkonkurrencen.

Arkitektkonkurrence
Januar - august 2023

Metroselskabet I/S har gennemført en arkitektkonkurrence, hvor tre tværfaglige rådgiverteams har givet hver deres forslag til en samlet helhedsplan for København Syd By.

Et enigt vurderingsudvalg med deltagelse fra Metroselskabet I/S, Københavns Kommune, Transportministeriet samt fagdommere Lars Jensen og Lau Melchiorsen udpegede det vindende forslag, udarbejdet af Holscher Nordberg og ADEPT med LYTT, Artelia og Realise Danmark.

Borgerinddragelse i videreudvikling af helhedsplanen
November 2023 - marts 2024

Helhedsplanforslaget er det første bud på, hvordan København Syd By kan tage sig ud i fremtiden. Det skal nu viderebearbejdes i dialog med naboer, borgere og Københavns Kommune.

Metroselskabet I/S inddrager unge fra Sukkertoppen Gymnasium, inviterer rejsende og beboere til dialog ved en kaffevogn, åbner for input på hjemmesiden og taler med naboer og interessenter.

Helhedsplanen skal sikre den røde tråd i områdets fremtidige udvikling og danner grundlaget for det videre arbejde med lokalplanen.

Lokalplan
Efteråret 2024

Arbejdet med en ny lokalplan forventes at begynde i efteråret 2024. Lokalplanen kommer senere i høring.

Realisering

Det er endnu ikke afklaret, hvornår byggeriet påbegyndes

Kontakt

Pressehenvendelser, skriv venligst til presse@m.dk.

Øvrige henvendelser, benyt venligst formularen nedenfor, så svarer en af Metroselskabets medarbejdere hurtigst muligt.