Området

Den kommende bydel ligger på den nordlige side af baneterrænet, afgrænset af Gammel Køge Landevej mod vest og vendepladsen på Carl Jacobsens vej mod øst.

København Syd By ligger i det gamle industrikvarter i Valby, som strakte sig fra Toftegårds Plads mod nord til Godsbanen ved Carl Jacobsens Vej mod syd. 

De seneste årtier er store dele af Valby blevet omdannet fra industriområde til nye ”bydele i bydelen” med en blanding af boliger og erhverv.

Helhedsplanen for København Syd By har fokus på udviklingen af det område, der er markeret med en rød linje på luftfotoet til venstre – det primære projektområde. Den stiplede linje på luftfotoet markerer et perspektivareal, hvor man vil kunne byudvikle over jernbanesporene på lang sigt.

Den nye bydels placering ved stationen København Syd er meget attraktiv, men samtidig teknisk udfordrende. De underjordiske konstruktioner herunder metroen og det fælles omstigningsområde, der forbinder stationens forskellige kollektive transporttilbud med hinanden, sætter en række tekniske begrænsninger for, hvor og hvordan der kan bygges oven på. Samtidig skal der tages hensyn til det store flow af mennesker, der nemt og hurtigt skal kunne komme til og fra området med forskellige transportmidler, herunder især cykler.

Folketinget vedtog den 18. december 2018 ændring af lov om en Cityring nr. 1566, hvormed Metroselskabet I/S fik til opgave at byudvikle et areal ved og over sporområdet ved København Syd. Som grundlag for Københavns Kommunes lokalplanlægning udarbejder Metroselskabet I/S en helhedsplan for udviklingen af området ved København Syd.

Stationen - et nyt trafikalt knudepunkt

Netop nu er Metroselskabet i gang med at bygge en ny metrostation, Øresundsperroner og et fælles omstigningsområde, der forbinder Metroen, S-tog samt regional- og fjerntog under gadeniveau på stationen København Syd – den tidligere Ny Ellebjerg Station. 

Stationen bliver på sigt én af de største i Danmark og et centralt trafikknudepunkt med direkte forbindelse til store dele af København, lufthavnen samt til Sjælland, Fyn og Jylland. Intentio­nen er, at stationen skal aflaste Københavns Hovedbanegård.

Med de nye kollektive transportmuligheder på stationen og en bedre sammenhængende station forventes København Syd at have over 30.000 daglige passagerer, hvoraf 2/3 forventes at stige om på selve stationen og 1/3 forventes at være passagerer, der kommer til eller stiger af på stationen og dermed benytter stationspladserne som adgang til stationen.

Læs mere om stationen her: København Syd (m.dk)

Bydelens historie og udvikling

København Syd By ligger i det gamle industrikvarter i Valby, som strakte sig fra Toftegårds Plads mod nord til Godsbanen ved Carl Jacobsens Vej mod syd. Med en række historiske bygninger og spor fra Valbys fortid som Københavns største industriområde er industrihistorien en central del af områdets identitet. Efter 1. verdenskrig blev industrikvarteret indtaget af forskellige erhverv, herunder bl.a. De danske Cikoriefabrikker, Københavns Sukkerraffinaderi, sæbefabrikken Henkel og Trifolium Frø. Særligt godsbanen var en livsnerve for industrikvarteret.

I takt med afindustrialiseringen i 1970’erne flyttede virksomhe­derne ud af Valby industrikvarter og kvarterets arkitekttegnede industribygninger stod i en længere årrække i forfald.

Området rummer i dag forsat større industrivirk­somheder som eksempelvis H. Lundbeck. En række bygninger fra industrihistorien er bevaret og omdannet, herunder sæbe­fabrikken Henkel som i dag er kontorerhverv, og Københavns Sukkerraffinaderi som huser NEXT Sukkertoppen Gymnasium – begge en del af et markant bygningsmiljø af arkitektonisk og kulturhistorisk kvalitet, som er bevaret i den videre udvikling.

Det fælles omstigningsområde ved København Syd giver let adgang til at skifte mellem forskellige transportformer. Visualisering: Gottlieb Paludan Architects

Kontakt

Pressehenvendelser, skriv venligst til presse@m.dk.

Øvrige henvendelser, benyt venligst formularen nedenfor, så svarer en af Metroselskabets medarbejdere hurtigst muligt.